Demo Store

Common administration panel
(login = admin@openthestore.com | pass = admin)

Có nhiều chức năng bị disabled trong store demo. Để trãi nghiệm thực tế và đầy đủ tính năng, hãy đăng ký dùng thử 15 ngày, chỉ thanh toán khi hài lòng với hệ thống (Click here)

Demo Store - Groupon - Deal

Demo Store - Penny Auction - eBay Auction

Có nhiều chức năng bị disabled trong store demo. Để trãi nghiệm thực tế và đầy đủ tính năng, hãy đăng ký dùng thử 15 ngày, chỉ thanh toán khi hài lòng với hệ thống (Click here)

Loading...